Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske Sl.gl. RS  br. 67/13  
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji državnih stanova Sl.gl. RS br. 71/10, Sl.gl. RS br.  67/13     
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža Sl.gl. RS br. 98/04, Sl.gl. RS br. 30/12, Sl.gl. RS br. 67/13  
Zakon o privatizaciji državnih stanova Sl.gl. RS br. 118/11
NEKRETNINE
OBLIGACIONO PRAVO
PORODIČNO I NASLJEDNO PRAVO
PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
I REGISTRACIJA POSLOVNIH SUBJEKATA
IZVRŠNI, PARNIČNI I VANPARNIČNI POSTUPAK
PROPISI O LEGALIZACIJI
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK
OSTALI PROPISI
ZAKON O NOTARIMA neslužbeni prečišćeni tekst
ZAKON O NOTARIMA Sl.gl.RS br 68/17   Sl.gl.RS br.86/04  
Sl.gl.RS br 2/05   Sl.gl.RS br. 74/05   Sl.gl.RS br. 76/05   Sl.gl.RS br. 91/06   Sl.gl.RS br. 37/07   Sl.gl.RS br. 50/10   Sl.gl.RS br.78/11   Sl.gl.RS br. 20/14   Sl.gl.RS br.82/2019
PRAVILNIK O RADU NOTARA Sl.gl. RS br. 43/11 cir, lat
Tarifa (Uredba o određivanju nagrada i naknada notarima u RS) ćir lat
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O RADU NOTARA Sl.gl. RS br. 41/13
Zakon o administrativnim taksama Sl.gl. RS br. 100/11
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama Sl.gl. RS br. 67/13, Sl.gl. RS br. 103/11 /ispravka/   
Zakon o ustavnom sudu Republike Srpske Sl. gl. RS br.114/11
Ispravka Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske
Sl. gl. RS br. 92/12
Zakon o republičkoj upravi Sl. gl. RS br.118/08
Ustav Republike Srpske (Prečišćeni tekst) Sl. gl. RS
21/92 - (Sl.gl.28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05)
Ustavni zakon za provođenje Ustava Republike Srpske
Sl. gl. RS br. 21/92
Zakon o komunalnim djelatnostima Sl. gl. RS br. 124/11
Zakon o zaštiti ličnih podataka Sl. gl. BiH br. 49/06
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka
Sl. gl. BiH br. 76/11
Zakon o sistemu javnih službi Sl. gl. RS br. 68/07
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sistemu javnih službi
Sl. gl. RS br. 109/12
Ustav BiH
PROPISI FBiH
Ustav FBiH
Zakon o notarima FBiH
Tarifa o naknadama notara FBiH
Zakon o poreskom postupku Republike Srpske Sl. gl. RS br. 102/11
Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske
Sl. gl. RS br. 108/11
Zakon o postupku indirektnog oporezivanja
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju nagrade i
naknade notarima u RS(Sl.gl.RS br.6/2017)
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju nagrade i
naknade notarima u RS(Sl.gl.RS br.73/2018)
Privremena tarifa o nagradama i naknadama notarima u Brčko Distriktu BiH
Odluka o visini naknade za upis vršioca dužnosti notara u Imenik vršilaca dužnosti notara Sl.gl.br.89/19
Odluka o visini naknade za vođenje Upisnika testamenata
Uredba o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj ("Sl.gl. RS" broj 54/12, 103/13, 6/17 i 73/18) /neslužbeni prečišćeni tekst/
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o republičkoj upravi Sl. gl. RS br. 24/2012
Zakon o opštem upravnom postupku Sl. gl. RS br 13/02
Izmjene i dopune Zakona o opštem upravnom postupku
Sl. gl. RS br. 50/10
Ispravka Zakona o opštem upravnom postupku Sl. gl. RS br. 87/07
Rješenje Ustavnog suda Rep.Srpske, broj U-35/10 od 31.januara 2011.
Odluka Ustavnog suda Rep.Srpske, broj U-7/06 od 5.jula 2007.
Odluka Ustavnog suda Rep.Srpske, broj U-65/07 od 27.maja 2009.godine
Odluka Ustavnog suda Rep.Srpske, Sl.Gl. 113/18
Odluka Ustavnog suda Republike Srpske (Sl.gl. RS broj 75/2020)
Pravilnik o vođenju upisnika o sačinjenim, pohranjenim i proglašenim notarskim testamenitima Sl. Gl. RS. Br. 61/15
Pravilnik procjene rizika radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Sl.gl. RS br 51/15
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju nagrada i
naknada notarima u Republici Srpskoj Sl. gl. RS br. 103/13
Zakon o sprečavanju pranja novca S.g. BiH br. 53/09
Pravilnik o načinu postupanju sa pečatima, štambiljima i arhivskom građom notara u slučaju prestanka vršenja službe notara (Sl.gl RS br. 63/20)
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti notara(Sl.gl.RS 68/18)
Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju notarskog ispita
(Sl.gl.RS 68/18)
Statut Notarske komore Republike Srpske Sl.gl. RS br 51/15
Izmjene i dopune Statuta Notarske komore Rep. Srpske (Sl.gl.RS 46/19)
Pravilnik o polaganju notarskog ispita
Program za polaganje notarskog ispita
Pravilnik i Program edukacije za polaganje notarskog ispita
("Sl.gl"RS br. 96/17)
Pravilnik o sprovođenju konkursa za izbor notara ("Sl.gl.RS" broj 92/19)
Kodeks notarske etike